top of page

ฟิล์มปรอทเงาน้อย

ฟิล์มรุ่นนี้มีประสิทธิภาพกันความร้อนปานกลางแต่จะสะท้อนแสงน้อย สามารถติดได้ทุกที่

รับประกันคุณภาพ 7 ปี

X40

ฟิล์มปรอท

ฟิล์มปรอท-ฟิล์มอาคาร์-คาร์ดินอล
ฟิล์มปรอท-ฟิล์มอาคาร์-คาร์ดินอล

SPECIFICATION

แสงส่องผ่านได้ สว่างได้มากถึง
ป้องกันรังสีอัลตร้าไวโอเล็ต (UVR) ได้มากถึง
แสงสะท้อน
ลดความร้อนจากแสงแดดสูงสุด

31%
99%
18%
55%

OSR35

ฟิล์มปรอทอ่อน

OSR35-1.jpg
OSR35-2.jpg

SPECIFICATION

แสงส่องผ่านได้ สว่างได้มากถึง
ป้องกันรังสีอัลตร้าไวโอเล็ต (UVR) ได้มากถึง
แสงสะท้อน
ลดความร้อนจากแสงแดดสูงสุด

29%
99%
35%
64%

NL35

ฟิล์มปรอทฟ้าใส

nl35-2.jpg
nl35.jpg

SPECIFICATION

แสงส่องผ่านได้ สว่างได้มากถึง
ป้องกันรังสีอัลตร้าไวโอเล็ต (UVR) ได้มากถึง
แสงสะท้อน
ลดความร้อนจากแสงแดดสูงสุด

36%
99%
38%
63%

NG25

ฟิล์มปรอทใส

NG25-21.jpg
NG25-1T.jpg

SPECIFICATION

แสงส่องผ่านได้ สว่างได้มากถึง
ป้องกันรังสีอัลตร้าไวโอเล็ต (UVR) ได้มากถึง
แสงสะท้อน
ลดความร้อนจากแสงแดดสูงสุด

46%
99%
15%
50%

NG35

ฟิล์มปรอทใส

NG35-2.jpg
NG35-1.jpg

SPECIFICATION

แสงส่องผ่านได้ สว่างได้มากถึง
ป้องกันรังสีอัลตร้าไวโอเล็ต (UVR) ได้มากถึง
แสงสะท้อน
ลดความร้อนจากแสงแดดสูงสุด

46%
99%
15%
45%

NL50

ฟิล์มปรอทฟ้าใส

NL50-2.jpg
NL50-1.jpg

SPECIFICATION

แสงส่องผ่านได้ สว่างได้มากถึง
ป้องกันรังสีอัลตร้าไวโอเล็ต (UVR) ได้มากถึง
แสงสะท้อน
ลดความร้อนจากแสงแดดสูงสุด

49%
99%
26%
52%

RNT35

ฟิล์มปรอท

RNT35.jpg
RNT35-2.jpg

SPECIFICATION

แสงส่องผ่านได้ สว่างได้มากถึง
ป้องกันรังสีอัลตร้าไวโอเล็ต (UVR) ได้มากถึง
แสงสะท้อน
ลดความร้อนจากแสงแดดสูงสุด

41%
99%
14%
54%

RXA35

ฟิล์มปรอทฟ้าใส

RXA35.jpg
RXA35-1.jpg

SPECIFICATION

แสงส่องผ่านได้ สว่างได้มากถึง
ป้องกันรังสีอัลตร้าไวโอเล็ต (UVR) ได้มากถึง
แสงสะท้อน
ลดความร้อนจากแสงแดดสูงสุด

41%
99%
14%
54%

RNG10

ฟิล์มปรอทออกเขียว

RGN10-2.jpg
RGN10-1.jpg

SPECIFICATION

แสงส่องผ่านได้ สว่างได้มากถึง
ป้องกันรังสีอัลตร้าไวโอเล็ต (UVR) ได้มากถึง
แสงสะท้อน
ลดความร้อนจากแสงแดดสูงสุด

41%
99%
14%
54%

C15

ฟิล์มปรอท

C15-1.jpg
C15-2.jpg

SPECIFICATION

แสงส่องผ่านได้ สว่างได้มากถึง
ป้องกันรังสีอัลตร้าไวโอเล็ต (UVR) ได้มากถึง
แสงสะท้อน
ลดความร้อนจากแสงแดดสูงสุด

41%
99%
14%
54%

X60

ฟิล์มปรอทอ่อน

X60-2.jpg
X60-1.jpg

SPECIFICATION

แสงส่องผ่านได้ สว่างได้มากถึง
ป้องกันรังสีอัลตร้าไวโอเล็ต (UVR) ได้มากถึง
แสงสะท้อน
ลดความร้อนจากแสงแดดสูงสุด

16%
99%
10%
58%

RSI15

ฟิล์มปรอทฟ้าใส

RSI15.jpg
RSI15-1.jpg

SPECIFICATION

แสงส่องผ่านได้ สว่างได้มากถึง
ป้องกันรังสีอัลตร้าไวโอเล็ต (UVR) ได้มากถึง
แสงสะท้อน
ลดความร้อนจากแสงแดดสูงสุด

16%
99%
32%
10%

ONR20

ฟิล์มปรอท

ONR20-1.jpg
onr20-2.jpg

SPECIFICATION

แสงส่องผ่านได้ สว่างได้มากถึง
ป้องกันรังสีอัลตร้าไวโอเล็ต (UVR) ได้มากถึง
แสงสะท้อน
ลดความร้อนจากแสงแดดสูงสุด

16%
99%
36%
66%

OBL10

ฟิล์มปรอทเข้ม

OBL10-2.jpg
OBL10-1.jpg

SPECIFICATION

แสงส่องผ่านได้ สว่างได้มากถึง
ป้องกันรังสีอัลตร้าไวโอเล็ต (UVR) ได้มากถึง
แสงสะท้อน
ลดความร้อนจากแสงแดดสูงสุด

12%
99%
20%
62%

ORP15

ฟิล์มปรอทใส

ORP1550L_OUT.jpg
ORP1550L_IN.jpg

SPECIFICATION

แสงส่องผ่านได้ สว่างได้มากถึง
ป้องกันรังสีอัลตร้าไวโอเล็ต (UVR) ได้มากถึง
แสงสะท้อน
ลดความร้อนจากแสงแดดสูงสุด

  8%
99%
72%
87%

RNG15

ฟิล์มปรอทออกเขียว

RGN15-1.jpg
RGN15.jpg

SPECIFICATION

แสงส่องผ่านได้ สว่างได้มากถึง
ป้องกันรังสีอัลตร้าไวโอเล็ต (UVR) ได้มากถึง
แสงสะท้อน
ลดความร้อนจากแสงแดดสูงสุด

22%
99%
29%
69%

OCL10

ฟิล์มปรอทออกเขียว

OCL10.jpg
OCL10-1.jpg

SPECIFICATION

แสงส่องผ่านได้ สว่างได้มากถึง
ป้องกันรังสีอัลตร้าไวโอเล็ต (UVR) ได้มากถึง
แสงสะท้อน
ลดความร้อนจากแสงแดดสูงสุด

13%
99%
18%
61%

X80

ฟิล์มปรอทออกเขียว

X80-2.jpg
X80-1.jpg

SPECIFICATION

แสงส่องผ่านได้ สว่างได้มากถึง
ป้องกันรังสีอัลตร้าไวโอเล็ต (UVR) ได้มากถึง
แสงสะท้อน
ลดความร้อนจากแสงแดดสูงสุด

  5%
99%
25%
67%

MRB00

ฟิล์มปรอท

MRB00.jpg
MRB00-1.jpg

SPECIFICATION

แสงส่องผ่านได้ สว่างได้มากถึง
ป้องกันรังสีอัลตร้าไวโอเล็ต (UVR) ได้มากถึง
แสงสะท้อน
ลดความร้อนจากแสงแดดสูงสุด

  5%
99%
25%
67%

สนใจติดต่อซื้อฟิล์มออนไลน์ได้ที่

  • Facebook Messenger
  • @cardinalfilm
  • phone-512
  • Facebook
bottom of page