top of page
CERAMIC HEADER SEVEN
CERAMIC HEADER SEVEN

Describe your image

press to zoom
CERAMIC HEADER SEVEN
CERAMIC HEADER SEVEN

Describe your image

press to zoom
1/1

ฟิล์มปรอทเงาน้อย

ฟิล์มรุ่นนี้มีประสิทธิภาพกันความร้อนปานกลางแต่จะสะท้อนแสงน้อย สามารถติดได้ทุกที่

รับประกันคุณภาพ 7 ปี

ฟิล์มปรอท-ฟิล์มอาคาร์-คาร์ดินอล
ฟิล์มปรอท-ฟิล์มอาคาร์-คาร์ดินอล

X40

ฟิล์มปรอท

SPECIFICATION

VISIBLE LIGHT TRANSMISSION ULTRA VIOLET LIGHT REJECTION VISIBLE LIGHT REFLECTION TOTAL SOLAR ENERGY REJECTED

แสงส่องผ่านได้ สว่างได้มากถึง
ป้องกันรังสีอัลตร้าไวโอเล็ต (UVR) ได้มากถึง
แสงสะท้อน
ลดความร้อนจากแสงแดดสูงสุด

31%
99%
18%
55%

ฟิล์มปรอท-ฟิล์มอาคาร์-คาร์ดินอล
ฟิล์มปรอท-ฟิล์มอาคาร์-คาร์ดินอล

OSR35

ฟิล์มปรอทอ่อน

SPECIFICATION

VISIBLE LIGHT TRANSMISSION ULTRA VIOLET LIGHT REJECTION VISIBLE LIGHT REFLECTION TOTAL SOLAR ENERGY REJECTED

แสงส่องผ่านได้ สว่างได้มากถึง
ป้องกันรังสีอัลตร้าไวโอเล็ต (UVR) ได้มากถึง
แสงสะท้อน
ลดความร้อนจากแสงแดดสูงสุด

29%
99%
35%
64%

ฟิล์มปรอท-ฟิล์มอาคาร์-คาร์ดินอล
ฟิล์มปรอท-ฟิล์มอาคาร์-คาร์ดินอล

NL35

ฟิล์มปรอทฟ้าใส

SPECIFICATION

VISIBLE LIGHT TRANSMISSION ULTRA VIOLET LIGHT REJECTION VISIBLE LIGHT REFLECTION TOTAL SOLAR ENERGY REJECTED

แสงส่องผ่านได้ สว่างได้มากถึง
ป้องกันรังสีอัลตร้าไวโอเล็ต (UVR) ได้มากถึง
แสงสะท้อน
ลดความร้อนจากแสงแดดสูงสุด

36%
99%
38%
63%

ฟิล์มปรอท-ฟิล์มอาคาร์-คาร์ดินอล
ฟิล์มปรอท-ฟิล์มอาคาร์-คาร์ดินอล

NL50

ฟิล์มปรอทฟ้าใส

SPECIFICATION

VISIBLE LIGHT TRANSMISSION ULTRA VIOLET LIGHT REJECTION VISIBLE LIGHT REFLECTION TOTAL SOLAR ENERGY REJECTED

แสงส่องผ่านได้ สว่างได้มากถึง
ป้องกันรังสีอัลตร้าไวโอเล็ต (UVR) ได้มากถึง
แสงสะท้อน
ลดความร้อนจากแสงแดดสูงสุด

49%
99%
26%
52%

ฟิล์มปรอท-ฟิล์มอาคาร์-คาร์ดินอล
ฟิล์มปรอท-ฟิล์มอาคาร์-คาร์ดินอล

RNT35

ฟิล์มปรอท

SPECIFICATION

VISIBLE LIGHT TRANSMISSION ULTRA VIOLET LIGHT REJECTION VISIBLE LIGHT REFLECTION TOTAL SOLAR ENERGY REJECTED

แสงส่องผ่านได้ สว่างได้มากถึง
ป้องกันรังสีอัลตร้าไวโอเล็ต (UVR) ได้มากถึง
แสงสะท้อน
ลดความร้อนจากแสงแดดสูงสุด

41%
99%
14%
54%

ฟิล์มปรอท-ฟิล์มอาคาร์-คาร์ดินอล
ฟิล์มปรอท-ฟิล์มอาคาร์-คาร์ดินอล

RXA35

ฟิล์มปรอทฟ้าใส

SPECIFICATION

VISIBLE LIGHT TRANSMISSION ULTRA VIOLET LIGHT REJECTION VISIBLE LIGHT REFLECTION TOTAL SOLAR ENERGY REJECTED

แสงส่องผ่านได้ สว่างได้มากถึง
ป้องกันรังสีอัลตร้าไวโอเล็ต (UVR) ได้มากถึง
แสงสะท้อน
ลดความร้อนจากแสงแดดสูงสุด

41%
99%
14%
54%

ฟิล์มปรอท-ฟิล์มอาคาร์-คาร์ดินอล
ฟิล์มปรอท-ฟิล์มอาคาร์-คาร์ดินอล

RGN10

ฟิล์มปรอทออกเขียว

SPECIFICATION

VISIBLE LIGHT TRANSMISSION ULTRA VIOLET LIGHT REJECTION VISIBLE LIGHT REFLECTION TOTAL SOLAR ENERGY REJECTED

แสงส่องผ่านได้ สว่างได้มากถึง
ป้องกันรังสีอัลตร้าไวโอเล็ต (UVR) ได้มากถึง
แสงสะท้อน
ลดความร้อนจากแสงแดดสูงสุด

41%
99%
14%
54%

ฟิล์มปรอท-ฟิล์มอาคาร์-คาร์ดินอล
ฟิล์มปรอท-ฟิล์มอาคาร์-คาร์ดินอล

C15

ฟิล์มปรอท

SPECIFICATION

VISIBLE LIGHT TRANSMISSION ULTRA VIOLET LIGHT REJECTION VISIBLE LIGHT REFLECTION TOTAL SOLAR ENERGY REJECTED

แสงส่องผ่านได้ สว่างได้มากถึง
ป้องกันรังสีอัลตร้าไวโอเล็ต (UVR) ได้มากถึง
แสงสะท้อน
ลดความร้อนจากแสงแดดสูงสุด

41%
99%
14%
54%

ฟิล์มปรอท-ฟิล์มอาคาร์-คาร์ดินอล
ฟิล์มปรอท-ฟิล์มอาคาร์-คาร์ดินอล

X60

ฟิล์มปรอทอ่อน

SPECIFICATION

VISIBLE LIGHT TRANSMISSION ULTRA VIOLET LIGHT REJECTION VISIBLE LIGHT REFLECTION TOTAL SOLAR ENERGY REJECTED

แสงส่องผ่านได้ สว่างได้มากถึง
ป้องกันรังสีอัลตร้าไวโอเล็ต (UVR) ได้มากถึง
แสงสะท้อน
ลดความร้อนจากแสงแดดสูงสุด

16%
99%
10%
58%

ฟิล์มปรอท-ฟิล์มอาคาร์-คาร์ดินอล
ฟิล์มปรอท-ฟิล์มอาคาร์-คาร์ดินอล

RSI15

ฟิล์มปรอทฟ้าใส

SPECIFICATION

VISIBLE LIGHT TRANSMISSION ULTRA VIOLET LIGHT REJECTION VISIBLE LIGHT REFLECTION TOTAL SOLAR ENERGY REJECTED

แสงส่องผ่านได้ สว่างได้มากถึง
ป้องกันรังสีอัลตร้าไวโอเล็ต (UVR) ได้มากถึง
แสงสะท้อน
ลดความร้อนจากแสงแดดสูงสุด

19%
99%
32%
70%

ฟิล์มปรอท-ฟิล์มอาคาร์-คาร์ดินอล
ฟิล์มปรอท-ฟิล์มอาคาร์-คาร์ดินอล

ONR20

ฟิล์มปรอท

SPECIFICATION

VISIBLE LIGHT TRANSMISSION ULTRA VIOLET LIGHT REJECTION VISIBLE LIGHT REFLECTION TOTAL SOLAR ENERGY REJECTED

แสงส่องผ่านได้ สว่างได้มากถึง
ป้องกันรังสีอัลตร้าไวโอเล็ต (UVR) ได้มากถึง
แสงสะท้อน
ลดความร้อนจากแสงแดดสูงสุด

16%
99%
36%
66%

ฟิล์มปรอท-ฟิล์มอาคาร์-คาร์ดินอล
ฟิล์มปรอท-ฟิล์มอาคาร์-คาร์ดินอล

RGN15

ฟิล์มปรอทออกเขียว

SPECIFICATION

VISIBLE LIGHT TRANSMISSION ULTRA VIOLET LIGHT REJECTION VISIBLE LIGHT REFLECTION TOTAL SOLAR ENERGY REJECTED

แสงส่องผ่านได้ สว่างได้มากถึง
ป้องกันรังสีอัลตร้าไวโอเล็ต (UVR) ได้มากถึง
แสงสะท้อน
ลดความร้อนจากแสงแดดสูงสุด

22%
99%
29%
69%

ฟิล์มปรอท-ฟิล์มอาคาร์-คาร์ดินอล
ฟิล์มปรอท-ฟิล์มอาคาร์-คาร์ดินอล

OCL10

ฟิล์มปรอทออกเขียว

SPECIFICATION

VISIBLE LIGHT TRANSMISSION ULTRA VIOLET LIGHT REJECTION VISIBLE LIGHT REFLECTION TOTAL SOLAR ENERGY REJECTED

แสงส่องผ่านได้ สว่างได้มากถึง
ป้องกันรังสีอัลตร้าไวโอเล็ต (UVR) ได้มากถึง
แสงสะท้อน
ลดความร้อนจากแสงแดดสูงสุด

13%
99%
18%
61%

ฟิล์มปรอท-ฟิล์มอาคาร์-คาร์ดินอล
ฟิล์มปรอท-ฟิล์มอาคาร์-คาร์ดินอล

X80

ฟิล์มปรอทออกเขียว

SPECIFICATION

VISIBLE LIGHT TRANSMISSION ULTRA VIOLET LIGHT REJECTION VISIBLE LIGHT REFLECTION TOTAL SOLAR ENERGY REJECTED

แสงส่องผ่านได้ สว่างได้มากถึง
ป้องกันรังสีอัลตร้าไวโอเล็ต (UVR) ได้มากถึง
แสงสะท้อน
ลดความร้อนจากแสงแดดสูงสุด

  5%
99%
25%
67%

ฟิล์มปรอท-ฟิล์มอาคาร์-คาร์ดินอล
ฟิล์มปรอท-ฟิล์มอาคาร์-คาร์ดินอล

MRB00

ฟิล์มปรอท

SPECIFICATION

VISIBLE LIGHT TRANSMISSION ULTRA VIOLET LIGHT REJECTION VISIBLE LIGHT REFLECTION TOTAL SOLAR ENERGY REJECTED

แสงส่องผ่านได้ สว่างได้มากถึง
ป้องกันรังสีอัลตร้าไวโอเล็ต (UVR) ได้มากถึง
แสงสะท้อน
ลดความร้อนจากแสงแดดสูงสุด

  5%
99%
25%
67%

สนใจติดต่อซื้อฟิล์มออนไลน์ได้ที่

  • Facebook Messenger
  • @cardinalfilm
  • phone-512
  • Facebook
bottom of page